Smaller Default Larger

مزرعه کشت گیاهان دارویی بیرانشهر

مزرعه گیاهان دارویی در بیرانشهر لرستان

مزرعه کشت گیاهان دارویی با تولید در مساحت 3 هکتار گیاهان دارویی مرزنجوش، آویشن و به لیمو کشت گردید. این مزرعه در منطقه بیرانشهر روستای دهپیر شهرستان خرم آباد واقع گردیده است که توسط مهندسین مشاور مرکز تحقیقات گیاهان دارویی زاگرس مشاوره گردید و برای اولین بار در منطقه کشت گردیده است.

مزرعه کشت تجاری گیاهان دارویی در منطقه ده پیر خرم آباد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی زاگرس.